Tìm kiếm ↓↓↓

Bộ cài ArcGIS 10.5.0.6491 và hướng dẫn cài đặt ArcGIS

   
     
      ArcGIS là một hệ thống thông tin địa lý (GIS) để làm việc với các bản đồ và thông tin địa lý. Nó được sử dụng để tạo và sử dụng bản đồ, biên soạn dữ liệu địa lý, phân tích thông tin được ánh xạ, chia sẻ và khám phá thông tin địa lý, sử dụng bản đồ và thông tin địa lý trong một loạt ứng dụng và quản lý thông tin địa lý trong cơ sở dữ liệu.
Hệ thống này cung cấp cơ sở hạ tầng để tạo bản đồ và thông tin địa lý trong toàn bộ tổ chức, trên toàn cộng đồng và công khai trên Web.
       ArcGIS bao gồm phần mềm máy tính để bàn Windows sau đây:
      ArcReader cho phép người dùng xem và truy vấn các bản đồ được tạo bằng các sản phẩm ArcGIS khác.
      ArcGIS for Desktop, được cấp phép theo ba mức chức năng: 
       1. ArcGIS for Desktop Basic (trước đây gọi là ArcView), cho phép người dùng xem dữ liệu không gian, tạo các bản đồ phân lớp và thực hiện phân tích không gian cơ bản.
       2. ArcGIS for Desktop Standard (trước đây gọi là ArcEditor), ngoài chức năng của ArcView, bao gồm các công cụ nâng cao hơn cho thao tác shapefiles và geodatabases.
      3.  ArcGIS for Desktop Advanced (trước đây gọi là ArcInfo), bao gồm khả năng thao tác, chỉnh sửa và phân tích dữ liệu.

         Tải bộ cài ArcGIS_10.5:


  • I) Chạy file 1_ArcGIS_Desktop_105_154030_.exe với quyền admin. Chuột phải vào file 1_ArcGIS_Desktop_105_154030_.exe chọn Run as administrator.Đợi quá trình cài đặt hoàn tất ( 10-15 phút).

 II) Chạy file 2_ArcGIS_License_Manager_Windows_105_154033_.exe với quyền admin, chuột phải vào file 2_ArcGIS_License_Manager_Windows_105_154033_.exe chọn Run as administrator.

 II) Hướng dẫn crack ArcGIS Desktop 10.5.( chú ý: khi crack cần ngắt kết nối mạng)


1) Ngắt kết nối mạng.
2) Chạy file 1_License_Manager105_Patch_.exe trong thu mục crack.
3) Chạy file 3_Arcgis_Desktop_105_patch_.exe trong thư mục crack.
4) Chạy ArcGIS với quyền admin chuột phải chọn Run as administrator.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức