Tìm kiếm ↓↓↓

Hướng dẫn tạo Batch script thêm lại gói package mặc định của Windows 10

Ở bài viết Hướng dẫn thêm lại gói package mặc định của Windows 10 sau khi đã gỡ bỏ tôi đã hướng dẫn cách thêm thủ công các gói packages mặc định của Windows 10 nhưng tôi nhận thấy nếu phải thêm từng gói package sẽ rất mất nhiều thời gian cho nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách gọn và nhanh hơn đó là tạo Batch scrip để thêm lại gói package mặc định.

Cách làm thì cũng giống như bài viết trước từ bước 1 đến bước 6 nghĩa là bạn phải có gói package dự phòng thì mới thêm được nhưng bạn thêm một bước là copy thêm thư mục SystemApps theo đường dẫn C:\temp\mount\Windows ra ngoài ổ C, lệnh sẽ là

xcopy C:\temp\mount\Windows\SystemApps C:\SystemApps /s /i

Xong bạn có thể làm tiếp tục từ bước 7 đến bước 8. Và từ bước 9 chúng ta sẽ tạo tập tin Batch để thêm cho nhanh. Trong ví dụ dưới đây tôi sẽ thêm lại ứng dụng Windows Defender Antivirus của Windows 10, Version 1703.

Trước tiên tôi sẽ đi tìm các gói packages liên quan đến Windows Defender có định dạng .mum trong thư mục Packages mà tôi đã copy ra ổ C


Tôi nhận thấy có rất nhiều gói packages liên quan đến từ khóa Windows-Defender, để nhìn rõ hơn tôi sẽ sử dụng lệnh trong Cmd với lệnh sau:

dir /b C:\Packages\Windows-Defender*.mum

Kết quả tôi thu được như trong hình dưới đây


Như vậy có nhiều gói packages mà tôi cần phải thêm vào nếu bây giớ thêm từng gói sẽ mất nhiều thời gian do đó tôi sẽ viết tập tin Batch có nội dung đi tìm các gói packages với từ khóa có tên Windows-Defender*.mum trong thư mục Packages của ổ C nếu tìm thấy sẽ thêm các gói packages này và đăng ký lại ứng dụng. Tôi sẽ viết tập tin batch như sau:

@echo off

for /f %%a in ('dir /b C:\Packages\Windows-Defender*.mum') do (

 Dism /Online /Add-Package:C:\Packages\%%a /NoRestart

)

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command "& Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\AppxManifest.xml"

cls

echo.The operation completed successfully.

echo.Restart Windows to complete this operation.

choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 1 shutdown /r /f /t 00

if %errorlevel% EQU 2 exit

Khi có tập tin batch tôi tiếp tục kiểm tra xem trong thư mục SystemApps trong thư mục Windows của ổ C xem còn thư mục ứng dụng Windows Defender Antivirus hay không? Nếu không có tôi sẽ copy thư mục này từ thư mục SystemApps mà tôi đã copy ở trên vào ổ C

Khi copy tôi sẽ chạy tập tin batch bằng quyền administrator để thêm gói package và đăng ký lại ứng dụng Windows Defender Antivirus


Cuối cùng khởi động lại máy để áp dụng thay đổi. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích bạn.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức