Tìm kiếm ↓↓↓

Cách sao chép hoàn chỉnh từ tài khoản hiện tại sang tài khoản người dùng được tạo mới

Chủ đề này mô tả cách quản trị viên (tài khoản thuộc nhóm Administrators) có thể sao chép tất cả mọi thứ từ tài khoản hiện tại sang tài khoản người dùng được tạo mới. Sao chép ở đây có thể hiểu là copy tập tin, thư mục, lối tắt (shorcut) của phần mềm, ứng dụng... từ tài khoản người dùng hiện tại sang tài khoản người dùng mới. Ngoài ra quản trị viên cũng có thể cấu hình ghim ứng dụng, phần mềm vào Start menu hoặc Taskbar áp dụng cho tài khoản được tạo mới và quản trị viên cũng có thể chặn Windows tự động cài đặt ứng dụng lên tài khoản được tạo mới khá dễ dàng.


Thật ra bài viết này tôi chỉ tổng hợp từ những bài viết riêng lẻ thành bài viết hoàn chỉnh và đầy đủ nhất, trong đó phần cấu hình từ tài khoản hiện tại là quan trọng nhất để sau này khi bạn tạo mới một tài khoản nào đều được áp dụng như nhau. Bài viết gồm những phần chính:

1. Sao chép tập tin, thư mục...

Trong thư mục Users của ổ đĩa hệ thống lưu những thư mục của tài khoản người dùng mặc định và tài khoản đã được tạo và trong mỗi thư mục tài khoản đều được bố trí các thư mục giống nhau như thư mục Desktop, Documents, Downloads...


Nếu bạn muốn sao chép tất cả từ những thư mục mặc định của người dùng hiện tại sang tài khoản mới bạn có thể sử dụng tài khoản ẩn tên Default làm trung gian vì Windows được cấu hình sao chép tự động từ tài khoản này sang tài khoản mới. Lấy ví dụ bạn muốn sao chép tập tin nào đó từ thư mục Downloads của tài khoản hiện tại sang thư mục Downloads của tài khoản mới thì bạn lưu tập tin này vào thư mục Downloads của thư mục tài khoản Default.

Xem thêm:
Như vậy bạn muốn sao chép  tập tin, thư mục, lối tắt (shorcut) của phần mềm, ứng dụng... nào thì cứ copy vào thư mục tương ứng của thư mục ẩn Default.

2. Chặn Windows tự động cài ứng dụng mặc định khi tạo tài khoản người dùng mới


Thông thường khi bạn tạo tài khoản mới bạn sẽ thấy Windows sẽ tự động cài lại tất cả các ứng dụng mặc định nếu thư mục cài đặt của ứng dụng còn lưu trong hệ thống. Cụ thể ứng dụng mặc định của Windows 10 được chia thành hai loại ứng dụng WindowsApps có thể tại từ Store và ứng dụng hệ thống SystemApps. Xem chi tiết >

3. Bố trí lại Start Layout và Taskbar Layout


Phần này bạn có thể bố trí ghim ứng dụng, phần mềm đã được cài vào Start menu và Taskbar bằng cách cấu hình cách bố trí bằng nội dung trong tập tin mẫu xml để áp dụng cho tất cả tài khoản đang sử dụng trong một nhóm. Áp dụng cho Windows Version 1607 trở về sau. Xem chi tiết >

Bạn có thể tham khảo tập tin mẫu của tôi bằng đoạn code dưới đây:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LayoutModificationTemplate

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification"

    xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout"

    xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout"

    xmlns:taskbar="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/TaskbarLayout"

    Version="1">

  <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" StartTileGroupsColumnCount="1" />

  <DefaultLayoutOverride>

    <StartLayoutCollection>

      <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6" xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout">

       <start:Group Name="Create">

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Calendar" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="0" AppUserModelID="microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Mail" />

        </start:Group>

        <start:Group Name="Play">

          <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.XboxApp" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneVideo" />

          <start:Tile Size="1x1" Column="3" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.ZuneMusic" />

          <start:Tile Size="1x1" Column="2" Row="1" AppUserModelID="Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App" />

        </start:Group>

        <start:Group Name="Explore">

          <start:Tile Size="2x2" Column="4" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />

          <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App" />

          <start:Tile Size="4x2" Column="2" Row="2" AppUserModelID="Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe!App" />

        </start:Group>

      </defaultlayout:StartLayout>

    </StartLayoutCollection>

  </DefaultLayoutOverride>

    <CustomTaskbarLayoutCollection>

      <defaultlayout:TaskbarLayout>

        <taskbar:TaskbarPinList>

          <taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge" />

          <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk" />

          <taskbar:UWA AppUserModelID="Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe!App" />

   <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk" />

          <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk" />

          <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk" />

          <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk" />

   <taskbar:DesktopApp DesktopApplicationLinkPath="%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk" />

        </taskbar:TaskbarPinList>

      </defaultlayout:TaskbarLayout>

    </CustomTaskbarLayoutCollection>

</LayoutModificationTemplate>

Khi có được tập tin CustomLayout.xml bạn có thể copy nó vào thư mục Desktop của tài khoản Default và sẽ sử dụng tập tin tại thư mục này áp dụng cho tất cả tài khoản, sau này cứ bất cứ khi nào tạo tài khoản mới thì tài khoản đó mặc định sẽ được bố trí Start Layout và Taskbar Layout miễn là tập tin CustomLayout.xml còn được lưu trong thư mục Desktop.

Phần áp dụng tập tin CustomLayout.xml có thể sử dụng Local Group Policy theo bài viết hướng dẫn ở trên áp dụng cho Windows 10 phiên bản Enterprise, Education và Pro hoặc bạn có thể áp dụng trong Registry Editor (áp dụng cho tất cả các phiên bản) bằng cách thêm trực tiếp trong cmd như sau:

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "LockedStartLayout" /t REG_DWORD /d "1" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "StartLayoutFile" /t REG_EXPAND_SZ /d "C:\Users\Default\Desktop\CustomLayout.xml" /f

Nếu Windows có nền tảng 64-bit thì thêm hai khóa sau:

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "LockedStartLayout" /t REG_DWORD /d "1" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "StartLayoutFile" /t REG_EXPAND_SZ /d "C:\Users\Default\Desktop\CustomLayout.xml" /f

Trong đó CustomLayout.xml là tập tin được cấu hình và C:\Users\Default\Desktop\CustomLayout.xml là đường dẫn đến tập tin CustomLayout.xml. Lưu ý bạn có thể lưu tập tin CustomLayout.xml ở bất kỳ thư mục nào và ổ đĩa nào miễn là tập tin này không bị xóa hoặc đường dẫn sai.

Cuối cùng khi đã cấu hình đủ ở các phần trên, lưu ý bạn có thể bỏ qua phần nào nếu không thích vì cả ba phần trên độc lập với nhau. Kể từ giờ khi bạn tạo tài khoản mới thì tất cả những gì bạn đã cấu hình ở trên đều được sao chép sang tài khoản mới áp dụng cho tất cả tài khoản.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức