Tìm kiếm ↓↓↓

Khởi chạy Personalization cũ trong Windows 10

Windows 10 các version trở về sau đang dần loại bỏ Control Panel cổ điển để thay thế bằng Settings mới hiện đại hơn. Điển hình là mục Personalization không còn xuất hiện trong Control Panel mà được lập trong Settings. Tuy nhiên bạn vẫn có thể khởi chạy được Personalization hay các mục nhỏ trong Personalization bằng lệnh run command.


Các mục nhỏ trong Personalization có thể liệt kê như :Change desktop icons, Change mouse pointers, Desktop Background,Color, Sounds, Screen Saver còn các mục khác chỉ có thể mở trong Settings.

Danh sách lệnh run command mở các mục trong Personalization được liệt kê dưới đây:

Personalization: explorer shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}
Change desktop icons: rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0
Change mouse pointers: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,1
Desktop Background: explorer.exe shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.Personalization\\pageWallpaper
Color: explorer.exe shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.Personalization\\pageColorization
Sounds: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl ,2
Screen Saver: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,screensaver,@screensaver

Để khởi chạy các mục copy lệnh vào hộp thoại Run nhấn enter. Từ các lệnh chạy các mục này bạn có thể tạo được lối tắt shorcut, thêm vào menu chuột phải desktop, ghim vào taskbar, start menu hay ghim vào thanh dock chẳng hạn như phần mềm rocketdock.

Trong trường hợp bạn muốn thêm các mục vào menu chuột phải desktop có thể tham khảo bài viết Cách thêm thủ công danh sách các mục trong Control Panel vào menu chuột phải desktop


Nếu bạn muốn nhanh thì mình có tạo sẵn, các bạn tải về theo liên kết này về máy giải nén chạy file Personalization.reg, khi nào muốn xóa chạy file Remove.reg


Phổ biến trong tuần

Tin Tức