Tìm kiếm ↓↓↓

Cách kiểm tra vị trí và trạng thái của Windows Recovery Environment (Windows RE) trên Windows 10

Windows Recovery Environment gọi tắt Windows RE là một môi trường phục hồi có thể sửa chữa nguyên nhân phổ biến của hệ điều hành không thể khởi động. Windows RE được dựa trên Windows Preinstallation Environment (Windows PE), và có thể được tùy biến với trình điều khiển bổ sung, ngôn ngữ, Windows PE Optional Components, các công cụ chẩn đoán và xử lý sự cố khác. Windows RE được đóng gói thành tập tin gắn kết Winre.wim và được bố trí trong đường dẫn C:\Windows\System32\Recovery.


Được đề xuất:
Theo mặc định, Windows RE được kích hoạt trong quá trình cài đặt Windows bằng cách  di chuyển nó đến một thư mục hoặc phân vùng khác, các điểm nhập của Windows RE được bố trí ở một trong ba nơi sau:

- Nếu cài đặt trên hệ thống UEFI ổ cứng cấu trúc Gpt, Windows RE sẽ được tách ra một phân vùng riêng dung lượng 450 Mb và đứng trước phân vùng EFI Boot

- Nếu cài đặt trên hệ thống Legacy ổ cứng cấu trúc Mbr có 2 trường hợp:

+ Nếu người dùng chọn cài đặt mà tích hợp boot luôn trên phân vùng hệ thống thường là ổ C mà không sử dụng phân vùng boot ẩn có tên System Reserved thì Windows RE sẽ được bố trí trong thư mục ẩn Recovery trên ổ C


+ Nếu người dùng chọn cài đặt sử dụng phân vùng boot ẩn System Reserved thì Windows RE sẽ được bố trí trên phân vùng boot này


Như vậy trong lúc cài tại màn hình dưới đây, Windows sẽ tự động thực hiện tác vụ tạo một thư mục tên Recovery tại một trong những điểm nhập ở trên, trong phân vùng Recovery, hệ thống sẽ tạo một thư mục mới tên Windows RE xong di chuyển tập tin Winre.wim từ phân vùng Recovery của đường dẫn C:\Windows\System32 vào đó, khi di chuyển xong Windows sẽ kích hoạt Windows RE bằng công cụ ReAgentc.exe nằm trong thư mục System32 của Windows PE


Sau khi cài Windows 10 bạn cũng muốn biết trạng thái của nó nằm ở vị trí nào và đã kích hoạt (Enable) chưa thì bạn làm như sau:

Mở dấu nhắc lệnh cmd gõ lệnh sau:

Reagentc /info

Hình minh họa dưới đây cho thấy Windows RE được đặt ở 2 vị trí khác nhau


Một được bố trí cùng với phân vùng boot System Reserved và một được bố trí trên phân vùng hệ thống. Ổ đĩa cài Windows luôn là harddisk0, còn theo quy tắc đánh số thứ tự Partition (tương đương với Volume) như sau từ trên xuống dưới và từ trái qua phải

- Hệ thống UEFI
  • Volume 0: Recovery
  • Volume 1: System
  • Volume 2: MSR (Reserved)
  • Volume 3: Windows
  • Volume 4: Data (lưu dữ liệu nếu có)
- Hệ thống Legacy
  • Volume 0: System Reserved
  • Volume 1: Windows
  • Volume 2: Data (lưu dữ liệu nếu có)
Hoặc nếu bạn tích hợp luôn boot vào phân vùng Windows không sử dụng System Reserved
  • Volume 0: Windows
  • Volume 1: Data (lưu dữ liệu nếu có)
Một cách khác để kiểm tra trạng thái của Windows RE là sử dụng lệnh BCDEdit


Thông số recoveryenabled sẽ cho bạn biết đã kích hoạt hay chưa.

Phổ biến trong tuần

Tin Tức